Odbor za varovanje načel in transparentnost (OVNT)

Trije (3) izvoljeni člani - nadzorniki, pred tem izbrani za kandidate na podlagi merodajnega, dokazljivega in primerljivo največjega zglednega delovanja:

a) Skrbijo, da z lastnim zgledom vzdržujejo, uveljavljajo in promovirajo zlato pravilo (1.) ter zdravorazumsko ravnanje (2.) vseh članov zbora s ciljem zagotovitve, da člani zbora sodelujemo pri ustvarjanju le takšnih dogovorov in rešitev, ki so najboljši za vso življenje.

b) Skrbijo, da se pred glasovanjem o posameznem predlogu ustrezno pretehtajo vse posledice posameznega predloga/rešitve za življenje, posameznike, družbo, naravo in planet tako, da se upošteva vsa predvidena, znana in neodvisno dokazljiva dejstva o posledicah posameznega predloga. Pri tem se posamezen predlog ne sme dati na glasovanje in glasovanje ni veljavno, če je predlog/rešitev bolj škodljiva za življenje kot pa blagodejna in/ali če se da jasno pokazati ali dokazati, da obstaja boljši predlog/rešitev, ki je manj škodljiv za življenje, posameznike, družbo, naravo in planet.

c) Po potrebi in na željo članov dajejo pojasnila in uvide o tem, kako zlato pravilo (1.) in zdravorazumsko ravnanje (2.) izvajati na konkretnih primerih.

č) Obravnavajo pritožbe članov zbora.

d) Dajejo utemeljene pripombe in opozorila v zvezi z (ne)usklajenostjo predlogov in dela zbora z zlatim pravilom (1.).

e) Izpostavljajo nepravilnosti v postopkih delovanja zbora in dajejo predloge za popravke in izboljšave.

Pooblastila nadzornika:

  1. Nadzornik ima pravico kadarkoli zahtevati vpogled v vse listine in evidence zbora in se udeležiti vseh sestankov in aktivnosti zbora na način, da s svojo prisotnostjo ali zahtevkom ne preprečuje posameznemu odboru, uradniku ali članu učinkovitega izvajanja svojih predpisanih odgovornosti in nalog. V enakem smislu lahko nadzornik kadarkoli zbira dokaze o morebitnem kršenju pravil zbora ali škodljivem ravnanju članov zbora, pri čemer mora dokaze varovati kot tajne, dokler člani Odbora varuhov načel in transparentnosti ne pripravijo poročila za člane zbora, v katerem predstavijo zbrane dokaze.
  2. V primeru zbranih dokazov o kršenju pravil zbora morajo člani Odbora varuhov načel in transparentnosti o tem pripraviti pisno utemeljeno poročilo in ga predstaviti na rednem sestanku članov zbora.

Prvinski-naravni Zakon enosti in enakovrednosti
(ali istovrednosti):


Zakon enosti in enakovrednosti je večni in prvinski-naravni zakon. Za doseganje največje stopnje harmonije in sožitja živenja in življenjskega potenciala vsakega izmed nas je bistvenega pomena, da vemo, raz-umemo in znamo živeti v skladu z večnim, prvinskim-naravnim Zakonom enosti in enakovrednosti.

Kaj je enost?

Enost pomeni, da smo vsi del iste stvarnosti, istega vira. Vsa živa-bitja in vsak najmanjši ali največji del obstoja je del iste celote. Ne glede na to, kako blizu ali daleč narazen smo, posledice naših dejanj ali ne-dejanj vedno vplivajo na vse ostale dele stvarnosti. Temu se ne moremo nikoli in nikdar izogniti, kar nam dokazujejo posledice. Zato ne more nihče utemeljeno trditi, da nismo vsi del istega vira, saj smo vsi vedno neločljivo povezani.

Kaj je enakovrednost oz. istovrednost?

Enakovrednost oz. še bolj točno; istovrednost, pomeni, da je bistvena vrednost vsakega izmed nas ista in enaka ter neprecenljiva, ker vsi izhajamo iz istega vira. Nihče ne more zares izmeriti, koliko je nekdo živ in ali je nekdo bolj ali manj živ. Tudi znanstveniki so odkrili, da se snovi in energije ne da nikoli zares izničiti, lahko se ju le preoblikuje in pretvarja iz ene oblike v drugo. Zato ne more nihče utemeljeno trditi, da je neko živo-bitje ali katerikoli najmanjši ali največji del obstoja več- ali manj-vreden od kateregakoli drugega živega-bitja ali delčka stvarnosti.

Enost-in-enakovrednost sta neločljivo povezani dejstvi stvarnosti, ki ju ne more nihče spremeniti, saj brez njiju ni obstoja, zato je to večni in prvinski-naravni zakon. Ko to raz-umemo in spoznamo tudi vemo, da je edino smiselno ravnanje, ki je najboljše za vso življenje in s tem tudi za nas kot posameznika, samo takšno ravnanje, ki je usklajeno z večnim zakonom enosti in enakovrednosti ter posledičnim zlatim pravilom (1) ravnanja, ki iz njega smiselno izhaja.

Načela ravnanja, najboljša za vso življenje:

  1. Zlato pravilo: Ne škoduj ter upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi hotel biti sam na njihovem mestu.
  2. Odgovorno in zdravorazumsko ravnanje: Ravnanje s prevzemanjem popolne odgovornosti za vse svoje misli, čustva, besede in ravnanja tako, da so ta usklajena z zlatim pravilom (1.).
  3. Soodgovorno ravnanje: Dostojno življenje moramo zagotoviti vsem in ne le sebi. Predvsem tako, da zgledno preprečimo vse zlorabe življenja in da drugim dajemo tako in toliko, kot bi si na njihovem mestu tudi sami želeli zdravorazumsko (2.) prejemati.
  4. Svobodno živenje: Raziščimo vse in ohranimo ter uporabimo le tiste rešitve in odnose, ki so najboljši za vso življenje in prilagodljivi zdravorazumskim (2.) potrebam in željam posameznika.