Zakoniti zbori

Leta 2020 so se na ozemlju ZDA začele ustanavljati organizacije, ki se v angleščini imenujejo “de jure assembly”. Beseda “de jure” je pravna maksima in izhaja iz lastinske besede “ius,” ki pomeni pravica in pravo. Beseda “assembly” pa pomeni zbor, skupščina, zakonodajni dom in sestavljalnica. Po premisleku, kako celoten naziv prevesti v slovenščino, smo se naposled odločili za besedi “zakoniti zbor”.

Kaj so zakoniti zbori?

Zbor je skupina ljudi, ki se zberejo z določenim namenom na osnovi temeljne pravice do samoodločbe, zbiranja in zborovanja. Ljudje se lahko zberejo tudi z namenom delovanja kot zakonodajno telo, recimo na osnovi pravice do lokalne samouprave. Zakoniti zbor Slovenije spada med ljudska samoupravna telesa, ki se širom sveta ustanavljajo na osnovi iniciative mednarodnega gibanja Life Force. Za koordiniranje ustanavljanja ter nadzor nad delovanjem zakonitih zborov od avgusta 2021 deluje Podporna služba za ljudske uprave (PGSD - Peoples Government Service Department).

Spletna stran Podporne služba za ljudske uprave

Kaj je namen zakonitih zborov?

Kot lahko vidimo, so obstoječe svetovne vlade v začetku leta 2020 začele izvajati močan terorizem oziroma genocid nad ljudmi pod krinko virusa COVID-19. Za zaščito in obrambo naših življenj je nujno, da organiziramo novo obliko upravljanja družbe brez globoke države. Namen zakonitih zborov je koordiniranje prehoda iz dosedanjega pokvarjenega sistema nasilne diktature elite od zgoraj navzdol v nov, harmoničen sistem lokalnih ljudskih uprav, ki od spodaj navzgor vladajo na enoten in mednarodno usklajen način.

Kakšna je vloga Zakonitega zbora Slovenije?

Končni cilj delovanja Zakonitega zbora Slovenije je vzpostavitev zakonitih zborov na lokalni ravni po vseh slovenskih deželah. Gre za sistem, kjer bodo ljudje, ki prebivajo na območju posameznih vasi, krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, imeli glavno moč odločanja glede dogajanj v kraju, kjer živijo. Od zakonitih zborov se pričakuje, da delujejo po visokih etičnih načelih, kot je zlato pravilo: “Ne škoduj ter obravnavaj in upoštevaj druge, tako kot bi želel biti obravnavan in upoštevan sam, če bi bil na njihovem mestu.”

Kako zakoniti zbori dobijo pravno veljavo?

Podporna služba za ljudske uprave (PGSD) ima na svoji spletni strani navedene standarde za organiziranja in delovanje zakonitih zborov. Ko se neka skupina ljudi organizira ter pripravi vse, kar PGSD zahteva, jim pošlje dokumentacijo v postopek preverjanja. Če je vse v skladu z zahtevami PGSD poda predlog za ratifikacijo, oziroma mednarodno priznanje zakonitega zbora. Znak, da je zakoniti zbor ratificiran, je vpis v Arhiv ratificiranih listin (Hall of Records) ter prejem listine o ratifikaciji. Upravnica arhiva je Kimbely Ann Goguen z nadimkom Kim, ki poleg tega opravlja še številne druge ključne funkcije.

Več o Life Force gibanju ter Kim

Kako se zakoniti zbori financirajo?

Trenutno se zakoniti zbori financirajo izključno iz donacij. Predvideno je, da bodo zakoniti zbori v prihodnosti dobivali vsa potrebna nepovratna sredstva za svoje delovanje iz Svetovne zakladnice (Global Repository). Ta je sestavni del delovanja globalnega finančnega sistema, s katerim prav tako upravlja Kim. V prihodnosti bodo na voljo nepovratna sredstva tudi za vse projekte obnove ljudi, živali in zemlje. Trenutno se intenzivno dela na zagotavljanju vse bančne infrastrukture, da se bodo sredstva varno nakazovala in tudi namensko porabljala. Točno, kdaj bo vse pripravljeno, je težko oceniti. Dokler ne začnemo dobivati teh sredstev, je za skupno dobro zelo pomembno, da čim več ljudi z rednimi mesečnimi donacijami podpre naše delovanje.

Več o naših aktivnostih ter navodilo za doniranje

Kako Zakoniti zbor Slovenije deluje?

Člani se enkrat tedensko sestajamo preko Zoom spletnih video konferenc, na katerih v skladu z dnevnim redom obravnavamo predlagane zadeve ter glede njih glasujemo. Poleg tega neprestano med seboj komuniciramo znotraj zasebne Telegram delovne skupine. O svojem delu ter prevodih pomembnih svetovnih novic javnost obveščamo preko Telegram kanala in Facebook strani ter preko elektronske pošte. Želimo si, da bi se nam pridružilo čim več ljudi, saj nas je trenutno premalo za vse, kar bi radi naredili.

Več o našem delu in možnostih sodelovanja